Verhuurvoorwaarden

Artikel 1: Algemene Bepalingen

Onder verhuurder wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: Hebo Rent B.V. en de met haar gelieerde ondernemingen.

Alle huur wordt aangegaan bij een door verhuurder en huurder afzonderlijk te ondertekenen overeenkomst (hierna te noemen: huurovereenkomst), waarop behoudens de in die

overeenkomst vermelde bijzondere voorwaarden, uitsluitend deze algemene voorwaarden van

toepassingen zijn. Alle door de verhuurder gedane aanbiedingen zijn voor hem vrijblijvend,

verhuurder is eerst dan gebonden nadat de door huurder ondertekende huurovereenkomst door

verhuurder is ontvangen.

Op alle door verhuurder aangegane huurovereenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de huurovereenkomst

zullen worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, of de rechter die volgens

de normale competentieregels bevoegd is, zulks naar keuze van verhuurder.

Alle afbeeldingen, catalogi, tekeningen, technische omschrijvingen, maat- of

gewichtsopgaven, schema’s of bestekken, welke verhuurder verstrekt, blijven eigendom van

verhuurder onder uitdrukkelijk voorbehoud van diens auteursrechten en met verbod deze

zonder verhuurders schriftelijke toestemming geheel of gedeeltelijk te kopiëren of aan derden

ter inzage te geven.

Opgaven of vermeldingen van gewichten, afmetingen, hoedanigheid of vermogen van het te

verhuren materiaal en andere technische gegevens vanwege verhuurder versterkt, worden

geacht slechts bij benadering te gelden: dergelijke opgaven en vermeldingen binden verhuurder

slechts dan, wanneer zulks uitdrukkelijk overeengekomen is.

Artikel 2: Leveringen

De omvang van de levering wordt uitsluitend bepaald door de in de huurovereenkomst

gegeven omschrijving van de te verhuren goederen (hierna te noemen: het gehuurde).

De aflevering en de teruggave van het gehuurde geschiedt ten bedrijven van verhuurde,

tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Het vervoer van het gehuurde naar en vanaf

verhuurder geschiedt voor rekening en risico van huurder.

Artikel 3: Prijs

Als huurprijs geldt de in de overeenkomst genoemde prijs. De huurprijs is gebaseerd op een

achturig gebruik van het gehuurde gedurende de officiële werkdagen tijdens de huurperiode.

Verlangt de huurder het gehuurde gedurende meer uren per dag en/of meer dagen per week te

gebruiken, dan is huurder gehouden verhuurder hiervan in kennis te stellen en is verhuurder

gerechtigd een hogere huurprijs in rekening te brengen.

Voortijdige beëindiging van de huurovereenkomst of voortijdige teruggave van het gehuurde

geeft huurder geen aanspraak op vermindering van de huurprijs of schorsing van de

overeenkomst, tenzij de oorzaak daarvan gelegen is in een defect van het gehuurde en dit

defect in gevolg deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van verhuurder komt.

Wanneer een kostprijsbestanddeel van de door verhuurder opgegeven huurprijs tijdens de

loop van een huurovereenkomst mocht worden verhoogd, heeft verhuurder het recht deze

verhoging door evenredige verhoging van prijzen van materialen, lonen, omzetbelasting en

andere rechten door te berekenen. Voor zover enige prijsbeschikking van overheidswege aan

een dergelijke doorberekening in de weg zou staan, zal verhuurder gerechtigd zijn de

huurovereenkomst tussentijds te beëindigen, zonder daartoe tot enige schadevergoeding

jegens huurder verplicht te zijn.

Artikel 4: Duur

De huur is aangegaan voor de in de huurovereenkomst genoemde termijn, waarbij de dag

(en) waar op het gehuurde naar huurder wordt vervoerd, respectievelijk naar verhuurder wordt

teruggevoerd, mede als huurdagen gelden.

Bij huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is aangegaan geldt voor beide partijen een

opzegtermijn van tenminste drie werkdagen. Bij huurovereenkomst voor bepaalde tijd

aangegaan is huurder verplicht aan verhuurder zo tijdig mogelijk mede te delen, waar het

gehuurde voor teruglevering gereed staat, opdat verhuurder ervoor kan zorgen, dat het met de

gebruikelijke middelen van vervoer nog voor 17.00 uur op de laatste dag van de

huurovereenkomst bij verhuurder kan worden afgeleverd.

Indien het gehuurde niet is terug geleverd na afloop van de termijn waarvoor de huur is

aangegaan wordt een nieuwe huur geacht te zijn gesloten, voor dezelfde looptijd en onder

dezelfde voorwaarden, tenzij verhuurde binnen een week na afloop van de eerst bedoelde huur

daartegen bezwaar maakt.

Artikel 5: Betaling

Verhuurder is steeds gerechtigd bij de aanvang of na het ingaan van de huurovereenkomst

een waarborg- som van huurder te verlangen tot zekerheid van nakoming van huurders

verplichtingen uit hoofde van de huurovereenkomst. Betaling van een waarborgsom schort

huurders verplichting tot betaling der huurpenningen niet op. Teruggave van de waarborgsom

zal bij het einde der huur geschieden, doch eerst nadat huurder aan al zijn verplichtingen uit

hoofde van de huurovereenkomst heeft voldaan.

Voor zover verhuurder niet van huurder vooruitbetaling van de huurprijs verlangt, geldt het

volgende. Bij huurovereenkomsten voor een duur van minder dan een maand is de huurprijs

verschuldigd terstond na beëindiging van de huur. Bij alle andere huurovereenkomsten is de

huurprijs steeds per maand bij nabetaling verschuldigd, de laatste volle of gedeeltelijke

maandtermijn terstond bij beëindiging van de huur.

Alle door de huurder te verrichten betalingen aan verhuurder dienen te geschieden a contant

ten kantore van verhuurder dan wel op een door verhuurder aangewezen bank of girorekening,

zonder dat tegen enige betalingsverplichting schildvergelijking ingeroepen of korting toegepast

kan worden. Eventuele reclames van huurder schorsen zijn betalingsverplichting niet. Bij

nalatigheid in de betaling wordt huurder een rente verschuldigd van 1% per maand, vanaf 14

dagen na factuurdatum.

Artikel 6: Gebruiksvoorwaarden

Huurder is verplicht het gehuurde overeenkomstig de daarvoor geldende bestemming en op

plaatsen waar zulks veilig kan geschieden te gebruiken en daarbij de instructies of aanwijzingen

hem door of vanwege verhuurder voor het gebruik en onderhoud van het gehuurde verstrekt

nauwkeurig op te volgen en in het algemeen voor het gehuurde te zorgen als een goed

huisvader.

Huurder is verplicht aan verhuurdermede te delen op welke plaats het gehuurde zal worden

geplaatst en/of gebruikt. Deze plaats behoeft verhuurders toestemming, bij gebreke waarvan

verhuurder bevoegd zal zijn de huurovereenkomst tussentijds te beëindigen zonder tot enigerlei

schadevergoeding jegens huurders gehouden te zijn. In geen geval mag het gehuurde zonder

verhuurders schriftelijke toestemming het Nederlands grondgebied verlaten. Verhuurder of de

door hem aangewezen personen dienen te allen tijde vrije toegang tot het gehuurde te kunnen

krijgen en in staat gesteld te worden door verhuurder nodig geachte werkzaamheden aan het

gehuurde te verrichten.

Huurder is niet bevoegd het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming weder of

onder te verhuren of op enigerlei andere wijze in gebruik af te staan.

Huurder is niet bevoegd het gehuurde zonder verhuurders schriftelijke toestemming te beschilderen of

aan enige aanduiding te voorzien, dan wel een vanwege verhuurder aangebrachte aanduiding of kenmerk

van het gehuurde te verwijderen of aan het oog te onttrekken.

Huurder is verplicht van iedere schade of defect aan het gehuurde terstond melding te doen aan

verhuurder. Huurder is niet gerechtigd enige herstelling of bewerking aan het gehuurde door anderen dan

verhuurder of door die aangewezen personen te doen verricht

Indien tijdens de huur enige derde aanspraken op het gehuurde pretendeert dan wel enig beslag op het

gehuurde onder huurder wordt gelegd, is huurder verplicht terstond aan verhuurder melding te doen van

die omstandigheid.

Huurder is verplicht bij aanvang van de huur voor eigen rekening een verzekeringsovereenkomst te

sluiten en gedurende de huur gesloten te houden; op grond van welke verzekeringsovereenkomst in ieder

geval verzekerd dienen te zijn schade aan en diefstal van het gehuurde, alsmede schade ontstaan ten

gevolge van het gebruik van het gehuurde door huurder. Bij gebreke van nakoming van deze verplichting

vrijwaart huurder verhuurder voor alle aanspraken dienaangaande van derden.

Artikel 7 Schade en Risico Regeling

Door de in ontvangst name van het Gehuurde erkent Huurder dat het Gehuurde in goede staat verkeert en geschikt is voor het door de Huurder beoogde gebruik. Door afname van het Gehuurde wordt Huurder ook geacht voldoende kennis te hebben van de instructies omtrent het gebruik en onderhoud van het Gehuurde. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade die voortvloeit uit onkundig/ongeschikt gebruik van het Gehuurde.

Bij schade door brand of vandalisme of bij diefstel tijdens de huurperiode, is de Huurder verplicht Hebo Rent B.V. direct of tenminste binnen 24 uur aangifte te doen bij het dichtstbijzijnde politiebureau.

Voor de “schade- en risicoregeling” wordt een toeslagpercentrage van 7% over de huursom van de verzekerde objecten berekend. In geval van een gedekte schade geldt er per huurobject het volgende eigen risico voor rekening van de Huurder:

Huurobject met een waarde onder EUR 1.000, –                                                 eigen risico EUR 150, –

Huurobject met een waarde vanaf EUR 1.001, – tot en met EUR 2.500,-      eigen risico EUR  500,-

Huurobject met een waarde vanaf EUR 2.501, – tot en met EUR 5.000,-     eigen risico EUR 750,-

Huurobject met een waarde vanaf EUR 5.001, –                                                 eigen risico EUR 1.000,

Borgsom dienen Particulieren en Bedrijven die geen klant bij ons zijn te betalen.

De borgsom dient bij aanvang van de huurperiode per pin te worden voldaan. Indien dit niet mogelijk is dient de borgsom uiterlijk  2 werkdagen voorafgaand aan de huurperiode, op de rekening van Hebo Rent B.V. te zijn bijgeschreven.

Verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit beknopte overzicht.

Artikel 8: Wanprestatie van huurder

a.in geval de huurder in staat van faillissement wordt verklaard of surseance van betaling aanvraagt, of

b.beslag wordt gelegd op het gehele of gedeeltelijke vermogen van huurder, of

c.huurder enige verplichting jegens verhuurde niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt of nalaat

factuurbedragen binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, of

huurder overgaat tot staking, stillegging, liquidatie of overdracht van zijn onderneming of een belangrijk

deel daarvan, heeft verhuurder door het enkele plaatsgrijpen van een der genoemde omstandigheden het

recht de overeenkomst met onmiddellijk ingang als ontbonden te beschouwen zonder dat enige rechtelijke

tussenkomst zal zijn verreist en zonder dat verhuurder daardoor tot vergoeding van enige schade

gehouden is en onverminderd het recht van verhuurder vergoeding van schaden en interesses te

vorderen. In genoemde omstandigheden zijn alle door huurder verschuldigde bedragen ineens en dadelijk

opeisbaar. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verbonden aan de invordering van het door

huurder aan verhuurder verschuldigde komen ten laste van huurder. De buitengerechtelijke kosten

bedragen ten minste het door de Orde van Advocaten vastgestelde incassotarief:

over de eerste € 2949,47 15%

over het meerdere tot € 5899,14 10%

over het meerdere tot € 14747,86 8%

over het meerdere tot € 58991,43 5%

over het meerdere 3%

In geval verhuurder bij de huurovereenkomst een waarde van het gehuurde is opgegeven, zal bij totaal

verlies van het gehuurde tijdens de huur, huurder tenminste deze waarde aan verhuurder verschuldigd

zijn. Met totaal verlies wordt gelijk gesteld dermate ernstige beschadiging van het gehuurde, dat dit naar

verhuurders oordeel niet voor herstelling in aanmerking komt.

Artikel 9: Teruggave

Bij de teruggave aan verhuurder zal het gehuurde worden nagezien door verhuurder, desverlangd in

tegenwoordigheid van huurder. In geval verhuurder bevindt dat het gehuurde in beschadigde staat of niet

compleet wordt afgeleverd, zal hij een staat van zijn bevindingen opmaken met zo geldelijke omvang der

schade of vermissing, welke staat tussen partijen bindend is, zo hij niet binnen vijf dagen na kennisgeving

aan huurder door deze wordt betwist, zulks onverminderd verhuurders recht tot berekening van een

schade vergoeding wegens derving van het gebruik van het gehuurde gedurende deze termijn en de met

het herstel of wederaanschaffing van het vermiste gemoeide tijd.

Artikel 10: Overmacht verhuurder

In geval van overmacht, waarmee gelijkgesteld worden alle omstandigheden die maken dat de uitvoering

door verhuurder van de huurovereenkomst wordt belet en die door verhuurder redelijkerwijs niet beïnvloed

kunnen worden, dan wel de uitvoering daarvan op te schorten, zulks naar zijn keuze en zonder dat

verhuurder daardoor tot enige schadevergoeding gehouden is.

Artikel 11: Slotbepaling

Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd komt mochten zijn of komen met

enige wettelijke bepaling dan blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht en worden partijen,

voor wat betreft de ongeldige bepaling(en), geacht datgene overeengekomen te zijn dat de strekking van

de ongeldige bepaling(en) het meest nabij komt en in overeenstemming is met de wet.

Van deze algemene voorwaarden kan slechts afgeweken worden door middel van een schriftelijke, door

huurder en verhuurder ondertekende, overeenkomst. Indien verhuurder heeft ingestemd met enig beding

dat afwijkt van het in een of meer van deze voorwaarden geregelde, blijven de overige voorwaarden

onverminderd van kracht.